موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

آئین تنظیم قرارداد

نکات بسیار مهمی که برای تنظیم قرارداد باید به آن توجه کرد.

الف) عنوان قرارداد

نام و اسمی است که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می‌کند! مانند قرارداد فروش- قرارداد بیع- قولنامه- مبایعه نامه رسمی رهن و اجاره.
ب) عقود معین باشد.
عقودی که قانونگذار برای آنها اسم و عنوان خاص در نظر گرفته و شرایط آثار خاص قانونی قائل شده است. بیع- معاوضه- مبایعه- جاعله- عاریه
ج) تأثیر عنوان قرارداد در نوع آن

اگر درصد قرارداد خود عنوان هبّه‌ قرار دادیم اما عملکردمان نشان داد که قصدمان بیع بوده ناچار باید احکام مبیع را در مورد قرارداد اجرا کنیم.
د) استفاده از عناوین کلی در قراردادها

اگر در شرایط قراردادی تردید یا ابهام دارید عنوان مطلق قرارداد را بدون صفت خاص برای آن برگزینید تا عنوان باعث بروز اشکال نشود و متن قرارداد تکلیف روابط طرفین را روشن کند.
ه) توصیف طرف قرارداد

پس از حصول اطمینان در مورد مشخصات اطراف قرارداد باید آنها را به طور جامع و مانع و به نحوی که دافع شبهات باشد در قرارداد توصیف کنیم.
ذ) موضوع قرارداد

۱- قراردادی قابل اجرا است که مال یا عمل موضوع آن دارای اوصافی باشد مثلاً مال موضوع قرارداد باید در موقع عقد قرارداد موجر باشد قابلیت انتقال داشته باشد معلوم معینی باشد قابل تسلیم و تسلم باشد.
۲- موجود بودن عین معین باشد باید در موقع قرارداد موجود باشد وگرنه عقد و قرارداد باطل است.
۳- قرارداد مالیّت داشته باشد یعنی قابلیت اقتصادی را داشته باشد.
۴- آن چیزی را به کسی انتقال می‌توان داد که اختیار لازم جهت این اقدام را داشته باشد یعنی یا مالک باشد یا قائم مقام مالک.
۵- در موضوع قرارداد یعنی انجام دادن کاری باید شرایط آتی را داشته باشد.
۶- مقدور بودن کار موضوع قرارداد باید انجام شدنی باشد معیار آن عرف وعادت است.
۷- مشروع باشد یعنی بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مقررات و قوانین جاریه کشور نباید باشد.
۸- دارا بودن منفعت عقلانی! این شرط در انجام کار نظیر شرط مالیت داشتن در انتقال مال است یعنی وجود منفعت عقلانی باشد.
کلیاتی که باید در قرارداد مورد نظر باشد
الف) باید دقت شود که اصطلاحات و الفاظ مربوط به هرکار یا واحد های مربوطه به هر حیس در قرارداد درست و به جا به کار رود.
ب) به هیچ وجه نباید روشنی و وضوح مطلب فدای اختصار و زیبایی کلام شود. دقیقاً حقوق دیگران باید روشن شود.
ج) در موضوع قرارداد باید حتی المقدور کلیات حالات و فروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد شود پیش بینی و تصریح شود.
د) از به کار گرفتن کلمات و عباراتی با مفاهیم مبهم و غیر دقیق یا احاطه موضوع به امور مجهول باید خودداری کرد.
شرط و توضیحات در قرارداد:
۱- در قرارداد شرط خلاف مقتضای عقد نوشته شود! مثلاً در عقد فروش ماشین شرط شود که خریدار و ورثه اش حق استفاده از اتومبیل موضوع قرار داده را ندارد.
۲- در قرارداد شرط مجهول نوشته شود مثلاً به موجب شرط طرفین عقد پرداخت وجه موضوع قرارداد را به بازگشت فلان آقا از ایتالیا باشد.
۳- در شرط صفت یعنی شرط راجع به کمیت و کیفیت مورد قرارداد و معامله ذکر شود.
۴- طرفین در ضمن قرارداد شرط کنند که با عقد قرارداد واقعه‌ای در خارج از قرارداد تحقیق یابد شرایط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود. مثلاً ذکر شود که کارگر با تأسیس کارگاه در آن شریک می‌‌شود که اگر تحقیق ایجاد کارگاه نشود و شریک بودن آن منفی است باید توجه شود که اگر کسی شرط نتیجه به نفع او شده از این معنی آگاه نباشد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۵- شرط فعل اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یابد شخصی خارجی شرط شود مثلاً شرط شود که اتومبیل مشروط له را تعمیر کند یا از سفر فلان شهر خودداری نماید.
۶- در قرارداد قسمت مشروط و توضیحات کلیات جزئیات دقیقی که در قسمت‌های دیگر قراداد بیان نشده گفته شود و کلیه ابهامات احتمالی مرتفع گردد.
۷- در موضوع قراداد انجام آن به وسیله شخصی متعهد مورد نظر باشد باید در قرارداد تصریح و حتی عدم امکان انجام و به وسیله شخصی دیگر تاکید شود.
۸- تحویل و یا تسلیم یا تادیه در مورد چگونگی در قرارداد کاملاً مشخص و روشن شود در تعهد باید محل وقوع عقد کاملاً مشخص گردد.
۹- هزینه انجام تعهد در قرارداد مشخص شود به عهده کیست (مثلاً: تأخیر در تحویل هر محموله کلیه جریمه‌ها و خساراتی خواهد بود که این قرارداد برای تأخیر در تحویل کل موضوع قرارداد پیش بینی شده است).

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

۱- مدت معنی برای انجام تعهد تنظیم شده باشد.
۲- لزوم جبران خسارات در قرارداد تصریح شده باشد.
۳- عدم ایفاء تعهد به علت تحقق (فورس ماژور نباشد.)

«فورس ماژور»
راه حلهایی که در قرارداد برای حالات فورس ماژور می‌توان در نظر گرفت ۱) تمدید خود به خود مدت تا زمانیکه قوه قاهره باقیست (مثلاً در صورت تحقق قوه قاهره طرفین مکلف به ایفا تعهدات خود می شوند. ۲)تعلیق موقت اجرای تعهدات: در صورت تحقق فورس ماژور اجرای تعهدات طرفین به مدت ………….. ما به حالت تعلیق در می‌آید و پس از انقضای این قرارداد ملزم خواهد شد که پس از انقضای این مدت فورس ماژور باقی بود طرف اول یا دوم حق فسخ دارد. ۳)انفساخ قرارداد: تحقق فورس ماژور در صورت تحقق فورس ماژور این قرارداد به خودی خود فسخ خواهد شد. نحوه جبران خسارت (اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد.)
نحوه جبران خسارت (اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

وقتی متعهد له از تعهدش خودداری می‌کند دو مسئله مطرح می گردد ۱) مسئله انجام اصل تعهد ۲) موضوع جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد انجام تعهد به نحوه و مشخصات و شرایط خواهد بود که در قرارداد پیشن بینی شده و طرفین به کمیت و کیفیت آن آگاه باشند در قرارداد تصریح شود بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تاخیر در تحویل مبلغی پرداخت شود.
مشخص شود که تا زمان عدم پرداخت ، این بند ادامه پیدا می‌کند حتی مبلغ پرداختی از کل مبلغ قرارداد بالا بزند مبلغ معینی بابت خسارات به متعهد له پرداخت می‌شود بر حسب مورد این پرداخت می‌تواند بدل انجام تعهد باشد یا نباشد مثلاً در اجرای قرارداد امتناع کند مکلف است مبلغ فلان بابت خسارات مقطوعاً به طرف اول پرداخت کند.
می‌توان برای دیر پرداختن وجه خسارات تأخیر تآدیه مبلغ یا درصدی را در نظر گرفت. اگر در قرارداد اقساط باشد آن مشروط نشود می توان شرط کرد که در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط مابقی اقساط حال شود.
«نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن»
وقتی قرارداد متعقد می‌شود که موضوع آن انجام کاری یا ساختن چیزی باشد برای متعهد له این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد له به قول خود وفا نکند که در انجام تعهد تأخیر روا دارد لذا مواردی باید در قرارداد بعنوان ضمانت مورد نظر قرار گیرد.
الف) تضمین پیش پرداخت: معمولاً ضمن امضاء قرارداد اصولاً مبلغی به عنوان پیش پرداخت به متعهد یا فروشنده پرداخت می‌شود که طبعاً طبق قرارداد باید این مبلغ برای اجرای قراداد هزینه شود. این تضمین ممکن است ضمانتانمه بانکی چک یا سفته باشد. (ضمانتامه بانکی. سندی است که به موجب آن بانک در مقابل ذنیفع ضمانتنامه متعهد می‌شود به محض و به صرف اعلام او (متعهد له) مبلغ ضمانتامه را به وی بپردازد.
چک تضمینی! معمولاً بدون تاریخ گرفته می‌شود چون تاریخ گردد فاقد جنبه کیفری می‌باشد بهترین تضمین بعد از پیش پرداخت از متعهد ضمانتنامه بانکی است.
ب) تضمین حسن انجام کار این ضمانتانمه ممکن است به صورت ضمانتانه بانکی چک سفته یا وجه نقد باشد که برای خسارات اتفاقی برای کار در نظر گرفته می‌شود.
ج) تضمین نگهداری تعمیر و نگهداری و رفع اشکالات احتمالی ساختمان موضوع قرارداد به مدت یکسال پس از تحویل موقت به عهده طرف دوم است که مدت ۲۴ ساعت نفر اول با ابلاغ نفر دوم باید اقدام به تعمیر و نگهداری نماید.

روش حل اختلاف (داوری)
۱- شرط داوری به حق صلح و سازش است: ممکن است طرفین به داور یا داوران علاوه بر حق داوری حق صلح و سازش هم به جنبه که داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات برخی از حقوق هر یک از طرفین را به طرف مقابل صلح کنند طرفین داوران حق صلح و سازش نیز تغضیض گردد. کردند. رای داور که با حق صلح و سازش صادر شده باشد همانند گزارش اصطلاحی دادگاه‌ها یا صلحنامه رسمی اجرا شود. اگر داور انتخاب نشود چنین نوشته می‌شود که هر اختلافی که در تغییر یا اجرای این قرارداد حادث شود از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. هرگاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز کند موضوع با داوری آقا … به نشانی به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاتباع و لازم الاجراست. داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبولی داوری را اعلام می دارد.