مقاله / آسیب‌شناسی عقد جعاله در نظام بانکداری بدون ربای ایران

نویسنده: محمدمهدی عسکری ؛ مهدی رعایایی

چکیده: پس از گذشت حدود سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران ضروری به نظر می رسد تا ابعاد گوناگون این قانون مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار بگیرند. به عبارت دیگر بایستی تمامی عقود به صورت جامع در نظام بانکداری بدون ربا مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و نحوه تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری بدون ربا و جایگاه هر یک از عقود در این نظام مشخص گردد تا با بررسی دقیق و موشکافانه و همچنین اصلاح و تکمیل قوانین با توجه به تجربه به دست آمده در طی اجرای چندین ساله آن در کشور، زمینه اجرای حقیقی و نه فقط استفاده صوری از عقود فراهم شود. در این راستا این تحقیق به دنبال آن است تا عقد جعاله را به صورت جامع مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهد که برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان یعنی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.