موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

آسیب شناسی تامین مالی خرد در بانک های ایران

نویسنده: مصطفی شهدی نسب

download file