موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

اجاره اهرمی

مهدی مشکی

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.