مقاله/ اجرت در فسخ اجاره

نویسنده: زهراسادات میرهاشمی

چکیده: هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمیتوان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجـاره سـپری شـده،بـه جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل میسـازد بـه طـوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المثل به مالـک ابتـدایی آن بازگردانده میشود؟ نظریاتی کـه در فقـه در ایـن زمینـه مطـرح شـده اسـت را میتوان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را بـا افـزودن قید به وجود آمدن خیار تـبعیض صـفقه بـرای متضـرر، کـه امـام خمینـی در کتـاب تحریرالوسیله به آن تصریح میکنند، ترجیح داده و پذیرفت

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.