موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی

نویسندگان:‌ سیدعباس موسویان و سعید احمدی

download file