موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

جریمه دیرکرد وام های بانکی، حرمت یا حلیت

سيد جابر موسوی راد

چکیده: حلیت یا حرمت گرفتن جریمه دیرکرد وام های بانکی، یکی از مسائل مهم بانکی به شمار می آید. بیشتر فقها گرفتن این جریمه را خلاف شرع و مصداق بارز ربا دانسته اند. علاوه بر این، روایاتی خاص در این باب وارد شده است. همچنین گرفتن این جریمه مصداق همان ربای جاهلی است که قرآن از آن نهی کرده است. در مقابل، برخی از فقها با مطرح کردن راه کارهایی چون جداسازی ربا از وجه التزام، تبیین ضرر وارد بر قرض دهنده، روایت «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته»، قاعده وجوب وفای به عهود، حکم حکومتی، کاهش ارزش پول در صدد اثبات حلیت این امر برآمده اند.
در این مقاله با بررسی راهکارهای یاد شده به این نتیجه رسیده ایم که گرفتن این جریمه وجهی شرعی ندارد؛ مگر آنکه مدت زیادی از زمان مقرر پرداخت قرض گذشته و تورم به میزان چشمگیری بالا رفته باشد؛ به صورتی که عرف، پرداخت این پول را معادل پول قبلی نداند.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.