دفاع رساله دکتری با موضوع «تحلیل نظام مالی در اقتصاد متعارف و ضوابط نظام مالی اسلام»

رساله دکتری «تحلیل نظام مالی در اقتصاد متعارف و ضوابط نظام مالی اسلام» توسط حجه الاسلام جناب آقای احمدرضا صفا در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴دفاع شد.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

نظام مالي حاضر، نظام پيچيده‌اي است كه شامل مؤسسات گوناگون مالي از قبيل بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي سرمایه گذاری، شركت‌هاي مالي، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري است.

در این رساله جایگاه نظام مالی رایج در اقتصاد غرب بررسی شده است. اقتصاد مالی متعارف مبتنی بر مبانی و ارزشها و اهداف خاص اومانیستی و الحادی اقتصاد متعارف بوده و جداسازی از آن غیر ممکن است.

به دلیل وجود تنافی بین اهداف و مبانی و اصول اخلاقی نظام مالی اسلامی با مالی رایج تغییرات روبنایی عواقب نامطلوبی در بر دارد. این روش فقه را در خدمت ساختار نادرست نظام مالی قرار داده و ما را وادار می کند برای تطابق با ساختار رایج از انواع طرق ممکن و بسیاری اوقات حیل که به فرموده امام راحل با حکمت شارع حکیم در تنافی است استفاده نماییم.

روش درست طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی بر عکس است. باید معیارهای فقهی و احکام الهی را با نگاهی نظام مند لحاظ نموده و با در نظر گرفتن سایر تعالیم اسلامی در این حوزه ساختار متناسب با ان را طراحی نماییم.

این رساله قدمهای خوبی را در جهت کالبد شکافی وضعیت موجود و طراحی نقشه راه نظام مالی مطلوب اسلامی برداشته است. باشد که با یک همت عمومی دردانشگاهها و حوزه های علمیه از ظرفیت اساتید، دانشجویان و طلاب جوان برای تکمیل ان استفاده شود. ما دیر آغاز کرده ایم و باید با اولویت دادن به آن جبران کنیم.