موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه

نویسنده: سید عباس موسویان

چکیده: کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند. از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد. اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.

اصل مقاله

طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه

چکیده: کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند. از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت

طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه طراحی کارت اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه

موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین موسسه آموزش تحقیقات فقه اقتصادی طیبات مکاسب المومنین

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.