قیمت گذاری بیمه سپرده ها در بانک های خصوصی ایران (مورد مطالعه بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و کارآفرین)

رضا طالبلو

چکیده: بيمه سپردهها نوعي تضمين و يا حمايت از سپرده گذاران ومو سسات اعتباری و بانك هـا اسـت. هـدف اصـلی چنين نظامي، ثبات بخشيدن به بازار مالی و فراهم كردن امكان فعاليت بانك ها و موسسات كوچك در كنار بانك هاي بزرگ است. لازمه رسيدن به اين هدف، محاسبه و اعمال نرخ بيمه بر اساس ميزان ريسك پذيری هر بانك است. در اين مقاله با استفاده از الگوی مرتون براي قيمت گذاری اختيارات به تخم ين نرخ بيمه سپرده های بانك های خصوصی منتخب در ايران پرداخته شده است. برای اين منظور، در ابتدا ارزش بانك و واريانس آنكه هر دو غير قابل مشاهده هستند با تصريح يك تابع حداكثر درست نمايی محاسبه شد و سپس با استفاده از اين متغيرها نرخ بيمه سپرده برای هر بانك بر اساس ريسك بانك ها محاسبه شد. نتايج حا كی از آن است كه ريسك بانكداري در ايران در حال افزايش است. نرخ تخمين زده شده بيمه سپرده ها دربرخی سالها به طور غيرعادی بالا بوده است. اين موضوع می تواند ناشی از دو موضوع باشد : نخست بالارفتن نسبت يعنی نسبت بدهی به سهام و دوم بالا رفتن واريانس ارزش دارايی های بانك يعني 2Vt نكته ديگر متفاوت بودن نرخ بيمه سپرده های هر بانك است. اين موضوع بدين معنا است كه ريسك بانك ها بايكديگر متفاوت است، لذا با توجه به اختلاف نسبتاً قابل توجه اين هزينه های (قيمت ها ی) بيمه سپرده ها نتايج اين بررسی حاكی از آن است كه نظام قيمت گذا ری بيمه سپرده ها در ايران می بايست براساس ريسك هر بانك باشد و يك نرخ واحد اتخاذ نشود چرا كه هزينه ريسك بانك های با درجه ريسك گريزی پايين تر به بانك های ميانه رو و سپرده گذاران آنها تحميل می شود.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.