موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

مقاله/بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی (دلالت هایی در راستای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا)

نویسندگان: سید عباس موسویان؛ حسین میثمی

چکیده: در این پژوهش تلاش می شود تا مسأله طراحی ساختار عملیاتی در نظام بانکی مورد کاوش قرار گرفته و با نقد الگوهای نظری پیشنهادی و همچنین تجربه ایران، ساختار پیشنهادی جایگزینی ارائه شود. افزون بر این، توصیه های سیاستی مشخصی برای اضافه شدن به قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای بازطراحی ساختار نظام بانکی به منظور اجرای صحیح بانکداری اسلامی، پیشنهاد می شود. یافته های پژوهش که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که تجربه سه دهه اخیر شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری بدون ربا که در آن تقریباً تمامی بانک ها بدون لحاظ تناسب و به صورت یکسان از عقود اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کرده اند، چندان موفق نبوده و تفکیک بین انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اختصاص عقود متناسب با تفکیک یادشده، می تواند به تخصّصی شدن شبکه بانکی و اجرای بهتر بانکداری اسلامی در عمل، کمک نماید.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.