مقاله/نظارت شرعی و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی

نویسندگان: حسین میسمی؛ وهاب قلیچ

چکیده: به دلیل طبیعت بانکهای اسلامی، این نوع از بانکها به نظارت خاصی نیاز دارند که نمی‌توان از آن غافل بود. یکی از این موارد مسأله ریسک شریعت و خطری است که این بانک ها را از ناحیه عدم تطابق فعالیت هایشان با تعالیم اسلامی تهدید می‌کند. این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن تبیین ضرورت و اهمیت نظارت شرعی در بانکداری اسلامی و بررسی تجربه برخی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی در این رابطه، وضع موجود نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا در کشور را مورد بحث قرار داده و از این طریق ضرورت انجام تحول در این زمینه را طرح نماید. همچنین سعی می‌کند تا الگویی چندمرحله ای به منظور اصلاح وضع موجود نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی ارائه کند. با توجه به وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در زمینه اطمینان از اسلامی بودن روابط موجود در بازار پول، به نظر می‌رسد مسأله نظارت شرعی می تواند به عنوان یکی از محورهای مهم تحول در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.