مقاله/نظارت شرعي و ريسك شريعت در بانكداری اسلامی

نویسندگان: حسین میسمی؛ وهاب قلیچ

چکیده: به دليل طبيعت بانکهاي اسلامي، این نوع از بانكها به نظارت خاصی نیاز دارند كه نمي‌توان از آن غافل بود. يكي از اين موارد مسأله ريسك شريعت و خطري است كه اين بانك ها را از ناحيه عدم تطابق فعاليت هايشان با تعاليم اسلامي تهديد مي‌كند. اين تحقيق تلاش مي‌كند تا ضمن تبيين ضرورت و اهميت نظارت شرعي در بانكداري اسلامي و بررسي تجربه برخي از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي در اين رابطه، وضع موجود نظارت بر اجراي بانكداري بدون ربا در كشور را مورد بحث قرار داده و از اين طريق ضرورت انجام تحول در اين زمينه را طرح نماید. همچنين سعي مي‌كند تا الگويي چندمرحله اي به منظور اصلاح وضع موجود نظارت شرعي بر مؤسسات مالي اسلامي ارائه كند. با توجه به وظيفه بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران
در زمينه اطمینان از اسلامي بودن روابط موجود در بازار پول، به نظر مي‌رسد مسأله نظارت شرعي مي تواند به عنوان يكي از محورهاي مهم تحول در نظام بانكي مورد توجه قرار گيرد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.