مقاله/نظری فقهی به مساله بیمه

نویسنده: احمد جمالی زاده

چکیده: گرچه بیمه به شکل امروزی آن پدیده‌ای نو و جدید است لکن دارای سابق تاریخی ممتدی است که از یاری رساندن به آسیب‌دیدگان در جامعه بشری آغاز می‌شود بیمه اجتماعی از دیدگاه فرهنگ اسلامی دارای مبانی استوار اعتقادی و انسانی و حقوقی و اخلاقی است و از آنجا که بیمه اجتماعی دارای آثار مثبت در عرصه‌های مختلف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد مقبولیت و مطلوبیت و مشروعیت دارد و صحت آن مورد انکار هیچ یک از دانشمندان اسلامی قرار نگرفته است. بیمه خصوصی از دیدگاه‌های مختلف فقهی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی مورد بحث واقع شده است اغلب موارد بیمه خصوصی از نظر اکثر فقهای شیعه مشروعیت دارد. بیمه خصوصی نزد بیشتر فقها، عقد مستقل و دارای آثار حقوقی ویژه می‌باشد و به نظر عده‌ای از فقها بیمه خصوصی تحت برخی عقود معهود فقهی مندرج است در این مقاله مشابهات بیمه در فقه اسلام و احیانا اندراج آن تحت عناوین مشابه مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.