موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی

نویسنده: وهاب قلیچ/پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

 

download file