نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران

نویسنده: اسفندیار جهانگرد

چکیده: اصولا فعالیتهای‌ اقتصادی‌ هر جامعه‌ به‌ صورت‌ یک‌ حالت‌ پویا عمل‌ می‌کنند. حرکت‌آنها، به‌ صورتی‌ درنگ‌ناپذیر، بر عوامل‌ پیرامون‌ خود اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌پذیرد. صنعت‌بیمه‌ هم‌ از جمله‌ مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ هر کشور است‌ که‌ مشمول‌ همین‌ قاعده‌ می‌گردد.بیمه‌، در فرایند تولید، از عوامل‌ اطراف‌ خود اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد و باعث‌ رشد وتوسعه‌ تولید و رفاه‌ اجتماعی‌ کشورها می‌گردد. در علم‌ اقتصاد، عملا تنها شبکه‌ مجموعه‌نگرمطالعاتی‌، جدول‌ داده‌ – ستانده‌ است‌ که‌ امکان‌ بررسی‌ اثرهای‌ متقابل‌ بین‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ رافراهم‌ می‌کند. در این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ نحوه‌ توزیع‌ خدمات‌ بیمه‌ای‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ وچگونگی‌ فعالیت‌زایی‌ این‌ صنعت‌ در اقتصاد ایران‌، و در نهایت‌، ایجاد امنیت‌ اقتصادی‌ ناشی‌ ازآن‌ می‌پردازیم‌. در این‌ زمینه‌، از آخرین‌ جدول‌ آماری‌ اقتصاد ایران‌ تاکنون‌، یعنی‌ جدول‌ سال‌1367 بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، سود جسته‌ایم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، مؤید ایجادامنیت‌ اقتصادی‌ توسط این‌ صنعت‌، صرفا در بخشهای‌ خدماتی‌، می‌باشد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.