عنوان دسته

قوانین و آیین‌نامه‌های بیمه

قانون بیمه

مصوب: ۱۳۱۶/۰۲/۰۷

ماده ۱- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. ماده ۲- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود. ماده ۳- در بيمه نامه بايد امور…

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مشتمل بر: قوانین و آیین‌نامه ها؛ آیین‌نامه‌هاي مصوب شورايعالی بیمه؛ تصویب نامه‌ها و مصوبات شوراي اقتصاد؛ مصوبات شوراي عالی اداري، اساسنامه‌ها؛ فهرست تاریخی؛ زیرنویس‌هاي راهنما و ... می باشد.

مجموعه قوانین سازمان تأمین اجتماعی

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری -  ‌مصوب ٢ دی ماه ١٣٣٧ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری - ‌مصوب ١٤/٤/١٣٤٥ ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  ١١/١٠/١٣٧٣ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور قانون شوراهای حل اختلاف - مصوب ١٨/٤/١٣٨٧ ١٣٨٣/٢/٢١  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ‌قانون…