موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

ریسک

مقاله/تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول

نویسندگان: مهدی صادقی شاهدانی؛ محمدابراهیم آقابابایی

چکیده: عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و…

مقاله / مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی

نویسنده: محمد علیزاده

چکیده: مرابحه در حقیقت توافق در مورد یک معامله خرید و فروش برای تامین مالی یک دارایی است که در آن هردو طرف از هزینه‌ها و حاشیه سود اطلاع دارند و آن را قبول‌ کرده‌اند. ممکن است این نکته‌ به ذهن متبادر شد که از نظر قوانین اسلامی هیچ‌گونه اجبار قانونی برای انجام تعهد در این نوع قرارداد برای مشتریان وجود ندارد و مشتری می‌تواند با تغییر ذهنیت خود نسبت به این‌ معامله از این قرارداد خارج شود و بانک را در معرض ریسک‌ قرار دهد. این تعهد به منزله یک الزام…

بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

علی معصومی نیا؛ سید اکبر سیدی نیا

چکیده: اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه ، در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی از این معامله انجام میگیرد و بررسی فقهی حقوقی معامله پیش گفته امری ضروری است. در مقاله پیشرو نگاهی جدید و نو به بحث فقهی این معامله شده است و راههای بیع حق و مبادله تعهد به عنوان راههای تصحیح اختیار معامله رایج و راههای وکالت، هبه معوضه و اسقاط حق بعنوان راه حلهای جایگزین بررسی شده است. راه بیع حق با اشکالهایی روبرو است،گرچه کشف مصداق برای…

بورس بازی از دیدگاه فقه

سید حسین میرمعزّی / مجله اقتصاد اسلامی، شماره 9

چکیده: بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام می شود. در این مقاله، بورس بازی به گونه ای سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوری و مانند آن، از دیدگاه فقهی بررسی، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و روایات متعدّد، جواز آن البّته در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد اثبات شده است.

بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی

نویسندگان: دكتر سيد عباس موسويان؛ محمد عليزاده اصل

چکیده: رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺪون ﻗﺒﻮل رﻳﺴﻚ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، رﻳﺴﻚﺑﻴﺶاز ﺣﺪ، ﺟﺰو ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﭘﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚﻫﺎی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﺮری اﺳﺖ. ﻏﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ارﻛﺎن ﻗﺮارداد اﺳﺖ…