موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

شبه پول

آشنایی با مفهوم پول

احمد عبدالهي؛ كارشناس اقتصاد بازرگاني، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

امروزه پول و بانكداري از جمله مهمترين موضوعات اقتصادي در دنيا است. اهميت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را دو نكته روشن مي‌كند. اولاً پول و بانكداري با توجه به ارتباط نزديكي كه با تغييرات حجم پول، تورم، بيكاري و تحولات اقتصادي دارد، داراي اهميت است. ثانياً از آنجايي كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي، جواب مطلق و مشخصي در بين كارشناسان و متخصصين اقتصادي وجود ندارد، اين تنوع و جدال بين كارشناسان در رابطه با مسايل اقتصادي را مي‌توان در تحولاتي كه هر…