مرور برچسب

صکوک استصناع

طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار

نویسندگان: محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی

چکیده: جهت نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور، بازار سرمايه ايران به عنوان يک بازار در حال توسعه مي بايست همپاي ساير تحولات کشور توسعه و تکامل يافته و قادر به پاسخگويي به نيازهاي اساسي جامعه امروزي باشد. به اين لحاظ توسعه بازار سرمايه ايران و متنوع کردن ابزارهاي موجود در آن الزامي است. بنابراين با توجه به نياز کشور به جذب سرمايه به منظور تامين مالي طرح هاي اقتصادي و زيربنايي و از طرفي کمبود منابع براي سرمايه گذاري در اين طرح ها و همچنين…

تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع

محمد باقر پارساپور؛ محمد والائی

چکیده: یکی از انواع صکوک، صکوک استصناع است. این صکوک بر مبنای عقد استصناع و برای ساخت مال معین و یا تکمیل آن و یا احداث پروژه‌های عمرانی منتشر، عرضه و منتقل می‌شود. صکوک استصناع بر دو نوع است: نوع ساده (مستقیم و غیرمستقیم) بر پایة سند دین، و نوع پیچیده (به‌موجب دستور‌العمل)، که هریک جداگانه بررسی می‌شود. ماهیت حقوقی عمل صدور(انتشار) از نظر تجاری و مدنی در نوع اول اگر از سوی تاجر صورت پذیرد، عملی تجاری ودر غیر این صورت عملی مدنی است و در نوع دوم…