مرور برچسب

عاقله

مقاله/نظری فقهی به مساله بیمه

نویسنده: احمد جمالی زاده

چکیده: گرچه بیمه به شکل امروزی آن پدیده‌ای نو و جدید است لکن دارای سابق تاریخی ممتدی است که از یاری رساندن به آسیب‌دیدگان در جامعه بشری آغاز می‌شود بیمه اجتماعی از دیدگاه فرهنگ اسلامی دارای مبانی استوار اعتقادی و انسانی و حقوقی و اخلاقی است و از آنجا که بیمه اجتماعی دارای آثار مثبت در عرصه‌های مختلف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد مقبولیت و مطلوبیت و مشروعیت دارد و صحت آن مورد انکار هیچ یک از دانشمندان اسلامی قرار نگرفته است. بیمه خصوصی از…

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارات

نویسندگان: عبدالعلی توجهی ؛ امیر اعتمادی

چکیده: جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات…