موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

قناعت و اسراف

مقاله/اصول کلی اقتصاد اسلامی و راهکارهای آن از منظر فقه

نویسنده: عبدالله جوادی آملی

چکیده: اسلام به اقتضای جامعیت خود پاسخ گوی نیازهای بشر در همه ابعاد زندگی است و یکی از این ابعاد زندگی را مشکلات اقتصادی تشکیل می دهد، و با توجه به اینکه اقتصاددانان محدودیت منابع طبیعی و نامحدود بودن نیازهای بشر را مشکل اصلی اقتصاد در اداره زندگی انسان می دانند، این پرسش مطرح است که آیا در منابع فقه و آموزه های دینی در این خصوص راه حل هایی وجود دارد یا نه؟ در این مقاله ضمن اشاره به شرایط اقتصادی پیش از اسلام و وضعیت اقتصادی بشر در شرایط کنونی،…