موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

بازاریابی شبکه‌ای اینترنتی یا بازاریابی شبکه‌ای انسانی

در برنامه حرف حساب مطرح شد.

زهرا کِلیدَری: در بازاریابی شبکه‌ای ایران، مجوز بازاریابی شبکه‌ای به معنی شبکه‌ی اینترنتی گرفته شده اما عملاً نت‌ورک مارکتینگ اجرا می‌شود.