موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

روح فناوری در طرح قانون جامع بانکداری نادیده گرفته شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه به فناوری های بانکداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانکداری شد.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

به گزارش البرز فاوا نیوز، به نقل از سازمان نصر کشور، طرح جامع بانکداری که قرار است پس از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی، جایگزین قوانین جاری بانکداری شود، توسط مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و در حال بررسی است.

از این رو رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه به فناوری های بانکداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانکداری و بازبینی آن به ﮐﻤﮏ متخصصان اﻣﺮ شده است.

محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده است: «ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام به تهیه طرح « ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری» ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص آن در ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر

اما ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ به‌رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان، ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی بانکی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺻرفا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪراه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. »

در ادامه این نامه آمده است: «در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد روح ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ۱۰ ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ که ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﻧﻬﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸار مردم و تامین منافع آنها و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﻣﻨﻈر و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ متخصصان اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داده های ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.»

«از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر، دارای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «کمیسیون بانکداری دیجیتال» است، لذا این سازمان آمادگی خود را برای ارائه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﻣﯽدارد. اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.»

منبع: البرز فاوا نیوز