موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

شاخصه‌های بانکداری اسلامی در طرح مجلس دیده نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل توسلی: نظام پولی و مالی ما با سه بحران اساسی روبروست که شامل بحران پولی بانکی و مشروعیتی است.

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکداری اسلامی شاخصه‌های دارد که در ساختار فعلی و در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، گفت: ما در این سال‌هل مومنان را از ربای آشکار نجات دادیم و آثار و تبعات ربوی همچنان به قوت خود باقی است.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمد اسماعیل توسلی با اشاره به طرح بانکداری جمهوری اسلامی اظهار داشت: زمانی می‌توانیم طرح بانکداری بدون ربا یا بانکداری جمهوری اسلامی را تدوین کنیم که در ابتدا ساختار بانک مرکزی را متناسب با بانکداری اسلامی طراحی کنیم.

وی افزود: بنابراین باید به جای طرح بانکداری جمهوری اسلامی باید قانون پولی و بانک مرکزی نوشته شود چون در ابتدا باید بدانیم پول چیست و سپس قانون بانک مرکزی نوشته شود.

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه پول و بانک مرکزی جزو اجزای نظام بانکداری هستند گفت: اگر در ساختار بانک مرکزی و در شناخت ما نسبت به پول ضعف‌هایی وجود داشته باشد قانون و سایر قوانین بانکی هم ضعیف نوشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نظام پولی و مالی ما با سه بحران اساسی روبروست که شامل بحران پولی بانکی و مشروعیتی است، تصریح کرد: نتیجه وضعیت سیستم بانکی ناشی از اندیشه‌های باطلی است که توسط سیاستمداران و مشاوران آنها مطرح و حاکم شده و بنابراین باید در گام اول اندیشه حاکم بر نظام بانکی را نقد کنیم و سپس قانون را نقد و در نهایت تدوین کنیم.

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه وقتی قانون تدوین و اجرا شود مبنای نظام سازی قرار می‌گیرد و اولین اندیشه باطلی که در قانون وجود دارد و تصمیم‌سازان بر اساس آن عمل می‌کنند این است که تصور می‌کنند انتشار پول اضافی مشروع است، گفت: این به کدام اندیشه باطل برمی‌گردد که در این دوره شاهد افزایش پایه پولی بوده‌ایم و البته در همه دولت‌ها به طور یکسان در این باره عمل کرده‌اند.

وی افزود: بحث دوم این است که خلق پول اعتباری بانک را حق بانک می‌داند. وقتی آن را نقد می کنیم می‌گوید اگر خلق پول را از بانک بگیریم بانک نابود می‌شود و چون این را مشروع دانستند بانک‌ها به راحتی خلق پول کرده و در قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ هم هیچ محدودیتی برای آنها به وجود نیاوردند و این مسئله موجب شد قدرت عظیمی به بانک‌ها داده شود.

حجت‌الاسلام توسلی گفت: بدون ذخیره گیری خلق پول کردن پس از چند سال موجب می‌شود که بانک هم اصل هم سود سپرده را در اختیار بگیرد و نتیجه این اندیشه دور باطل تورم‌های مزمن و آثار مخرب سیاسی اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری فعلی بانکداری ربوی است و نه بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بانکداری اسلامی شاخصه‌هایی دارد که در ساختار فعلی و در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. ما در این سال‌ها مومنان را از ربای آشکار نجات دادیم و آثار و تبعات ربوی همچنان به قوت خود باقی است.

این کارشناس بانکداری اسلامی اضافه کرد: هر اقتصاد دان و بانکداری می‌گوید من پول را می‌شناسم اما شناخت پول به این راحتی میسر نمی‌شود؛ کینز اقتصاد دان مشهور قرن بیستم ۷ سال برای شناخت پول مطالعه کرد و حتی برای مطالعه خود تمدن بابلی را هم مورد بررسی قرار داد تا متوجه ماهیت پول شود. اما در اینجا هر کسی می‌گوید پول را می‌شناسم.

منبع: خبرگزاری فارس