موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار

نویسندگان: محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی

چکیده: جهت نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، بازار سرمایه ایران به عنوان یک بازار در حال توسعه می بایست همپای سایر تحولات کشور توسعه و تکامل یافته و قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروزی باشد. به این لحاظ توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود در آن الزامی است. بنابراین با توجه به نیاز کشور به جذب سرمایه به منظور تامین مالی طرح های اقتصادی و زیربنایی و از طرفی کمبود منابع برای سرمایه گذاری در این طرح ها و همچنین کمبود سرمایه گذاری های خارجی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی، می توان از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره جست. یکی از این ابزارها، صکوک استصناع است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، با معرفی صکوک استصناع و ضرورت و چگونگی شکل گیری آن، این صکوک را به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی در بازار سرمایه معرفی می نماید. در ادامه نیز صکوک استصناع بر مبنای خرید دین، صکوک استصناع بر مبنای اجاره به شرط تملیک و صکوک استصناع رهنی را به عنوان گزینه های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار پیشنهاد و در آخر نیز ویژگی های صکوک پیشنهادی را با یکدیگر مقایسه می نماید.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.