موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی

نویسندگان:احمد شعبانی ؛ وهاب قلیچ

چکیده: با توجه به حرمت ربا و محدودیت شرعیی در کاربرد ابزارهای متداول سیاست‌گذاری نیازمندی به ابزارهای غیرربوی و کارا در سیاست‌گذاری مالی و پولی اقتصاد کشور به‌شدت احساس می شود. پرسش اصلی مقاله پیش‌رو آن است که آیا اوراق بهادار اسلامی در کاهش زمینه‌های پدیدآورنده تورم در ایران کاربرد دارند یا خیر؟ مقاله پیش‌رو می‌کوشد پس از تبیین علل پدیدآورنده تورم در ایران طی چند دهه اخیر به نقش اوراق بهادار اسلامی بپردازد. در این قسمت به واکاوی نقشی که چهار اوراق بهادار اسلامی مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع در کاهش و کنترل تورم دارند، پرداخته می شود. فرضیه اصلی مقاله که به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده آن است که اوراق پیش‌گفته قابلیت خوبی جهت تقلیل عوامل پدیدآورنده تورم دارند. ضرورت چنین بحثی با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور و نیاز به استفاده از ابزارهایی مشروع و کارا در کنترل این پدیده مذموم، مشخص می شود. نتیجه‌های تحقیق نشان می دهد اوراق پیش‌گفته قادر هستند بر کاهش تورم پولی، تورم ناشی از فشار هزینه، تورم ناشی از فشار تقاضاهای بخش واقعی و تا حدی کاهش تورم وارداتی اثرگذاری مثبت داشته باشند

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.