موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهار نامه درباره برات به رویت و سفته عندالمطالبه

امیر حسین فخاری

چکیده: قانون تجارت، دارنده برات و سفته را موظف کرده است تا وجه آنها را در «روز وعده» مطالبه کند. وی در صورتی که سند را در سررسید به متعهد آن ارائه کند و با عدم تأدیه روبه‌رو شود، موظف است واخواست ارائه کند. این نوشتار، پس از بررسی مفهوم واخواست، به موضوع دلیل لازم برای اثبات مطالبه وجه سند تجاری از سوی دارنده آن می‌پردازد و با ارائه استدلالهایی در این باره، تبیین می‌کند که ارائه واخواست برای چنین اثباتی کافی است و ادعای «لزوم ارسال اظهارنامه» از سوی دارنده سند تجاری، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.