موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

متن قراردادهای یکنواخت بانکی ابلاغی بانک مرکزی و دستور العملهای مربوطه

متن قراردادهای بانکی ابلاغی بانک مرکزی و دستور العملهای مربوطه

 

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه ای به شبکه بانکی فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانکی مرکزی در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدین‌وسیله ، فایل الکترونیکی فرم‌ قرارداد‌های عقود «اجاره به شرط تملیک»، «خرید دین»، «مرابحه»،‌ «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در یک‌هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ارسال می‌شود. لذا ضمن اعلام این‌که ضروری است تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌‌های یادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمایند از این پس تمامی قرارداد‌های جدید صرفاً براساس فرم‌های‌ مزبور تنظیم و منعقد شود. بدیهی است تمامی قراردادهای قبلی مربوط به عقود فوق‌الذکر، تا پایان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: ۱. اطلاع‌رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد‌های مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ ۲. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛ ۳. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد. در خاتمه متذکر می شود هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد‌های تسهیلات بانکی، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر می‌باشد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

 

» فرم اجاره به شرط تملیک ۱۹۸ KB –   PDF icon

» فرم استصناع ۳۱۵ KB –   PDF icon

» فرم جعاله ۱۸۴ KB –   PDF icon

» فرم سلف ۱۸۳ KB –   PDF icon

» فرم مرابحه ۱۹۲ KB –   PDF icon

» فرم مزارعه ۲۵۶ KB –   PDF icon

» فرم مساقات ۲۵۵ KB –   PDF icon

» فرم خرید دین ۱۹۲ KB –   PDF icon