موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

مشتری گرایی در نظام بانکی

منیژه قره چه

چکیده: وفاداری مشتریان برای هر سازمان به ویژه سازمانهای خدماتی همانند بانکها و مؤسسات اعتباری اهمنیت داشته و دارای اثرات اقتصادی فراوانی است.در واقع، چنانچه یک بانک یا مؤسسهء اعتباری بتواند وفاداری مشتریان را به خود جلب نماید موفقیت دائمی خود را تضمین نموده است. در این مقاله رفتار مناسب متصدی امور بانکی،سطح تخصص متصدی بانکی، پرداخت سود واقعی و ارائه خدمات نوین بانکی به منزلهء عوامل مؤثر بر وفاداری‌ مشتریان بررسی گردیده و هریک از عوامل مذکور نیز توسط چند شاخص مورد سنجش‌ قرار گرفته است. در این مقاله،همچنین ارتباط عوامل دیگری از قبیل جنسیت،سن،سطح‌تحصیلات‌ و نوع حساب‌بانکی با وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.