موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

موضوع شناسی اکراه در باب معاملات: «بحثی تطبیقی بین فقه (شیعه و سنی) و حقوق»

سید مصطفی حسینی

چکیده: یکی از مباحث فقهی و حقوقی تاثیر یا عدم تاثیر اکراه بر حصول نتیجه معامله ای است که این گونه محقق می شود. برخی اکراه را موجب بطلان و عدم تاثیر معامله از اساس دانسته اند. عده ای دیگر حصول نتیجه چنین معامله ای را متوقف بر برطرف شدن کراهت معامله کننده بعد از انجام عقد قرار داده اند و دسته ای دیگر معامله اکراهی را صحیح، اما غیر لازم شمرده اند.
پاسخ به این سوال که اکراه به عنوان موضوع این احکام در باب معاملات تحت تاثیر چه عواملی و شرایطی محقق می شود، موضوع این مقاله است و سعی شده تا با بحثی تطبیقی بین فقه شیعه و عامه و حقوق ایران و فرانسه و مصر این عوامل تحلیل شوند.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.