عنوان دسته

قوانین و آئین‌نامه‌های اقتصادی

قانون مدنی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

مقدمه ‌در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نمايد. ( اصلاحی تاریخ 1370/8/14) ‌تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي…

مجازات ربا در قانون

لایحه قانونی تعزیرات - ماده ۵۹۵ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. تبصره۱: در صورت…

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شمسی

باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ـ تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ـ معاملات تجارتی از قرار ذیل است: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل…

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 فصل اول - روابط موجر و مستاجر ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. ماده2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به…