موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

بانكداری بدون ربا

اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

موسويان سيدعباس؛ سعيدفراهانی فرد

چکیده: پيشرفت كشورهاي اسلامي و پديدآمدن نيازهاي جديد و كاميابي نسبي انديشه بانكداري اسلامي، انديشه وران مسلمان را به فكر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي انداخت. قابليت هاي عقدهاي اسلامي و تجربه بازارهاي مالي باعث شد تا در مدت زمان كوتاهي انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي طراحي و براي اجرا پيشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص هاي لازم فقهي، اقتصادي و مديريتي را ندارند و به اين جهت نمي توانند و نتوانسته اند به صورت كامياب ظاهر شوند، برخي از آن ها در عين…

آسیب‌شناسی عقد جعاله در نظام بانکداری بدون ربای ایران

نویسندگان: محمدمهدی عسكری؛ مهدی رعایائی

چکیده: پس از گذشت حدود سه دهه از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران ضروري به نظر مي رسد تا ابعاد گوناگون اين قانون مورد مطالعه و آسيب شناسي قرار بگيرند. به عبارت ديگر بايستي تمامي عقود به صورت جامع در نظام بانكداري بدون ربا مورد مطالعه و بازبيني قرار گرفته و نحوه تجهيز و تخصيص منابع در نظام بانكداري بدون ربا و جايگاه هر يك از عقود در اين نظام مشخص گردد تا با بررسي دقيق و موشكافانه و همچنين اصلاح و تكميل قوانين با توجه به تجربه به…