موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

سندتجاری

واخواست اسناد تجاری؛ برات، سفته، چک

حسین محمودی

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی موثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت، برای دارندگان اسناد تجاری، می باشد. به عبارت دیگر، برای این که دارندگان اینگونه اسناد(برات، سفته، چک) بتوانند از مزای اسناد تجاری استفاده نایند باید عمل حقوق واخواست را انجام دهند. همان طور که خواهیم دید، واخواست اسناد تجاری در برات و سفته، طبق قانون تجارت، الزامی است، در حالی که در چک، طبق آراء وحدت رویه که از سوی…