موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

طباطبایی

رویکرد اعتباری به پول و نتایج فقهی و اقتصادی آن

محمداسماعیل توسّلی

علامه طباطبایى (ره) در بحث اعتباریات و علوم غیرحقیقیه، اعتبار را عبارت دانسته است از: «اعطاى حد چیزى به شى‏ء دیگرى که این حد را ندارد. از جمله اعتبارها یا به گفته جان سرل، حقایق نهادی که زندگی اقتصادی بشر را متحول ساخت، پول است».