عنوان دسته

مفاهیم و اصطلاحات بیمه

قیمت گذاری بیمه سپرده ها در بانک های خصوصی ایران (مورد مطالعه بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و…

رضا طالبلو

چکیده: بيمه سپردهها نوعي تضمين و يا حمايت از سپرده گذاران ومو سسات اعتباری و بانك هـا اسـت. هـدف اصـلی چنين نظامي، ثبات بخشيدن به بازار مالی و فراهم كردن امكان فعاليت بانك ها و موسسات كوچك در كنار بانك هاي بزرگ است. لازمه رسيدن به اين هدف، محاسبه و اعمال نرخ بيمه بر اساس ميزان ريسك پذيری هر بانك است. در اين مقاله با استفاده از الگوی مرتون براي قيمت گذاری اختيارات به تخم ين نرخ بيمه سپرده های بانك های خصوصی منتخب در ايران پرداخته شده است. برای اين…

بیمه مسئولیت و انواع و خطرات تحت پوشش آن‌ها

بیمه مسئولیت، بخشی از سیستم بیمه‌‌های عمومی است. که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت‌‌های یکدیگر و تأمین امنیت حرفه‌‌‌ای مشاغل و فعالیت‌‌ها، تاثیر گذار می‌باشد. در این مقاله به معرفی انواع بیمه مسئولیت می‌پردازیم.

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی بیمه‌ای

تعریف بیمه از بیمه تعاریف متعددی به عمل آمده که آَشناترین آن ماده یک قانون بیمه مصوب سال 1316 است که عقد بیمه را این چنین تعریف می‌کند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد را "بیمه‌گر"، طرف تعهد را "بیمه‌گذار"، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، "حق بیمه" و آنچه را که بیمه می‌شود، "موضوع بیمه"…