موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

استصناع

تصویب‌نامه الحاقیه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي…

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 45193/90م مورخ 31/2/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ ، تصویب نمود: بخش‌های (14)، (15) و (16) به شرح زیر به « آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره 88620 مـورخ 12/10/1362» الحاق می‌شوند:

آئین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲

تصویب‌نامه شماره 81962 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.